Reflexions sobre els boscos de la Cerdanya

La comarca de la Cerdanya té una superfície de 54.637 Ha i més de tres quartes parts són boscos. Ara bé aquesta importància territorial dels boscos és resultat de l’evolució de la darrera centúria. Pau Vila en la seva monografia sobre la Cerdanya publicada  el 1926[1] descriu el seu paisatge ceretà com: “una plana verdejant, voltada de muntanyes pelades fins a la franja on negregen els boscos que toquen els rasos coberts de neus gairebé perennes” Vila dedicat molt poc espai a parlar del mantell vegetal i del seu aprofitament. Respecte a la coberta vegetal diu que: “no és pas seguida, sinó que està clapada de clarianes més o menys extenses”. Les fotografies que il·lustren el llibre, que tenen quasi cent anys, ens mostren massissos, sobretot a la solana amb molts pocs arbres. Quan parla de les activitats econòmiques de la comarca, Pau Vila ho deixa molt clar: “Les activitats primordials de Cerdanya són el conreu de la terra i la cria del bestiar” Per tant era una comarca essencialment ramadera. Només dedica una pàgina a l’explotació forestal i diu: “Ara com ara, les serradores són modestes explotacions, però al peu de Puigcerdà, vora el Segre, acaben de muntar una instal·lació important per facilitar l’arrasament del bosc de Lles, uns 60.000 arbres!

Analitzem les dades forestals més recents amb més detall i comencem pel concepte de superfície forestal o forest. Segons la Llei forestal 6/1988  forestal de Catalunya els terrenys forestals són: ”els sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes, els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests; els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació; també són terrenys forestals els prats de regeneració natural, els aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l’autorització corresponent i les pistes i camins forestals” Per tant, des d’un punt de vista territorial, si exceptuem l’espai agrícola i l’urbà, la resta és legalment superfície forestal.

Evolució superfície forestal a la Cerdanya

Any Superfície forestal %
1990[2] 38.335 70
2018[3] 47.803 87,6

De la superfície forestal del 2018, quasi la meitat, 24.568 Ha, són arbrades i la resta no arbrades. Dins del segon concepte hi ha les pastures, que segons dades del 2020 d’Idescat tenien un total de 28.671 Ha, de les quals 3.990 Ha eren intensives i 20.761 extensives, és a dir, superfícies no sembrades utilitzades com a pastures, com els erms i els matollars.

Pel que fa a la propietat, la Cerdanya com a comarca de muntanya té un tant per cent molt elevat de superfície forestal pública, 33.087 Ha que representen el 69,25%. La superfície forestal privada té 14.716 Ha que representen el 30,8%

Aquesta dinàmica de creixement de la superfície forestal va començar molt abans. En una entrevista a Francisco Cano[4]ens diu: ”Des del 1850 el bosc ha anat progressivament creixent i s’ha notat molt a partir dels anys 60 amb l’abandonament de les ovelles quan el bosc va fer una explosió i va entrar en una situació molt dinàmica en comparació dels dos últims inventaris de Catalunya, pràcticament ha anat creixent unes 150 hectàrees per any. Veurem que la major part del bosc de la comarca s’ha regenerat sol, ha ocupat el terreny que abans havia utilitzat

Per tot plegat, som en un escenari on el bosc de la Cerdanya continuarà creixent com a resultat de la reculada de les activitats ramaderes i agrícoles, tal com succeeix a la resta de les comarques gironines. Vam estudiar l‘evolució del paisatge forestal de les terres gironines[5] entre el 1947 i el 2001 i vam poder concloure que la superfície forestal havia crescut en 58.989 ha. Aquesta és la mateixa dinàmica de Catalunya i d’Europa. Tal com afirmar en Francisco Cano el bosc ha recuperat pastures i camps que s’han abandonat. En conseqüència la superfície arbrada ha augmentat com a resultat de la dinàmica natural i la no arbrada ha disminuït.

Superfície arbrada per espècies[6]

Espècie Hectàrees %
Avet 1673 8,84
Pi negre 9221 48,73
Pi roig 7601 40,17
Faig 124 0,66
Roures 70 0,37
Pollancres 232 1,23

Les espècies forestals més importants són les coníferes, el pi negre, el pi roig i l’avet  representen el 97,74% de la superfície arbrada. Els caducifolis tenen un paper molt minso i els pollancres són plantacions situades a la plana.

La vall de Meranges

Pel que fa als incendis, la Cerdanya és una comarca que per la seva climatologia i  orografia restà fora la major part de l’any de la qualificació de risc d’incendi elevat. Hem pogut confeccionar una sèrie estadística d’hectàrees cremades dels darrers 57 anys que ens diu que en aquest període només s’han cremat 909,48 hectàrees. Xifra molt baixa comparada amb els milers d’hectàrees que s’han cremat a Catalunya o les comarques gironines, on el període 1968-2000 es van cremar 102.454 Ha. Ara bé la forta irregularitat és una de les característiques de l’evolució de la superfície cremada ja que en només tres anys (1989, 1994 i 2012) es van cremat 545,5 hectàrees que representen el 60% del total.

Superfície cremada a la Cerdanya 1968-2023

Anys Ha cremades
1968 0
1969 0
1970 6
1971 0
1972 25
1973 24
1974 10
1975 11
1976 0
1977 11
1978 0
1979 17
1980 4
1981 17
1982 12
1983 3
1984 10
1985 32
1986 32
1987 1
1988 3,5
1989 128,3
1990 11
1991 39,1
1992 4,5
1993 4,5
1994 158,9
1995 3,7
1996 3,7
1997 3,8
1998 0,4
1999 22,7
2000 0
2001 0,1
2002 4,6
2003 4,5
2004 0,5
2005 2,2
2006 0,5
2007 1,8
2008 0,6
2009 0,5
2010 2,4
2011 2,33
2012 258,3
2013 0
2014 2,35
2015 6,66
2016 4,74
2017 3,70
2018 0
2019 1,39
2020 1,25
2021 7,49
2022 2,27
2023 0,91
Total 909,48

En darrer lloc la Cerdanya és una comarca paradigmàtica per observar el canvi en la utilització i percepció del bosc. L’espai forestal ha deixat de ser únicament un recurs econòmic a partir de la llenya o la fusta per convertir-se en un espai on es valoren altres recursos com la biodiversitat, l’aprofitament cinegètic, la recol·lecció de bolets, el lleure… Coincideixo amb Francisco Cano quan diu sobre la gestió del bosc: “Des del moment que ja no és només un recurs econòmic també és un repte pel gestor perquè has d’adequar els boscos pel massiu nou ús del bosc per tal de què no sigui destruït i sigui molt beneficiari pel conjunt de la població”.

[1] VILA, Pau (1926) La Cerdanya, Editorial Barcino, Barcelona.

[2] Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (1990) La gestió del bosc a Catalunya, Barcelona.

[3] Observatori Forestal Català.

[4] Francisco Cano. Enginyer Forestal de la Cerdanya. Entrevistat a Alp el novembre del 2005.

[5] GORDI, Josep (2009) L’evolució del paisatge forestal a les terres gironines a la segona meitat del segle XX, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Girona.

[6] Camprodon, Jordi et al (1995) El bosc més que un club. Radiografia forestal de Catalunya, comarca per comarca, Ed. Proa, Barcelona.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>